Teton County Logo

Logo design for Teton County, Wyoming.